Regulamin Sklepu "Hurtownia Instalatora"

aktualny od dnia: 9 maja 2023r.

§1

Sprzedający: Mateusz Twardosz, prowadzący wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność gospodarczą pod firmą MATT REMAY GROUP Mateusz Twardosz zs. Jana Heweliusza 1, 30-726 Kraków, woj. małopolskie, NIP:6793020519, REGON:122975023.

Tel: +48 787-787-419,

e-mail: biuro@hurtowniainstalatora.pl

Aktualna wersja poniższego Regulaminu określa zasady i warunki składania zamówień w sklepie internetowym "Hurtownia Instalatora" hurtowniainstalatora.pl (eSklep) oraz prawa i obowiązki Sprzedającego i Klientów.

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie online: https://hurtowniainstalatora.pl/informacje/regulamin-sklepu , celem zapoznania się z nim przed zawarciem transakcji albo jego utrwalenia i wydruku.

Oferta eSklepu kierowana jest do następujących Klientów: konsumentów (pełnoletnich osób fizycznych), przedsiębiorców albo osób prawnych, które zaakceptowały Regulamin (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych).

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Regulamin powstał celem zabezpieczenia praw Klientów oraz zapewnienia najlepszych możliwych usług.

Regulamin podlega odpowiedniemu obowiązującemu prawu polskiemu, a wszelkie spory z nim związane jurysdykcji właściwego miejscowo i rzeczowo polskiego sądu powszechnego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze mediacji bądź przed stałym polubownym sądem konsumenckich. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Sprzedający poinformuje przez umieszczenie pod adresem http://hurtowniainstalatora.pl/informacje/regulamin-sklepu wiadomości o zmianach, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 7 dni. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który posiada Konto Klienta, chyba że Klient oświadczy Sprzedającemu - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu – o wypowiedzeniu umowy. 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia.

Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z eSklepu podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Sprzedającego – bezwarunkowo zabronione.

§2

Oferta eSklepu to wymienione i opisane w zakładkach ("Kategorie") na stronie internetowej eSklepu Produkty. Sprzedający stale dokłada należytej staranności, aby Oferta eSklepu była aktualna i zgodna ze stanem faktycznym. Produkt to Oferta eSklepu wraz z usługami towarzyszącymi, np. zabezpieczeniem, pakowaniem, wysyłką, dostawą. "Hurtownia Instalatora" prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.

Umowa (sprzedaży) – umowa sprzedaży Produktów między Sprzedającym a Klientem zawierana na odległość drogą elektroniczną. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem Umowy jest język polski. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające ilość Produktów, które zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem systemu informatycznego eSklepu ze Sprzedającym.

Korzystanie z oferty eSklepu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie stron internetowych eSklepu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

§3

System informatyczny eSklepu to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Akceptację Regulaminu można wyrazić drogą elektroniczną podczas rejestracji w Systemie informatycznym eSklepu.

Konto Klienta "Moje konto" jest to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym eSklepu opisana unikalnymi: loginem (adres e-mail Klienta) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z eSklepu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed dostępem osób trzecich. System umożliwia zmianę hasła w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu. Hasło może być odzyskiwanie nie częściej niż raz na dzień. Hasło można odzyskać po wpisaniu poprawnego adresu e-mail. Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta Klienta.

§4

Rejestracja w Systemie informatycznym eSklepu jest bezpłatna i dobrowolna. Nie jest konieczna do dokonywania zakupów w eSklepie, jednak system sprzedaży eSklepu (Konto Klienta) ułatwia dokonywanie zakupów.

Rejestracji należy dokonać online poprzez formularz: https://hurtowniainstalatora.pl/logowanie?back=my-account

Podczas rejestracji należy podać wymagane formularzem dane, w tym dane osobowe oraz ustawić hasło dostępu. Klient ma obowiązek podania właściwych, poprawnych, kompletnych i prawdziwych danych celem utworzenia Konta Klienta. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail Klient otrzymuje wiadomość z Systemu informatycznego eSklepu. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z podanymi podczas rejestracji danymi.

Klient tworząc Konto Klienta oświadcza, że zapoznał się i akceptuje aktualne Regulamin i Politykę prywatności oraz zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania.

W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić zgodę (obowiązkową) przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia lub zgodę (dobrowolną) by otrzymywać informację handlową w postaci newslettera.

Oferta eSklepu zawiera wyłącznie towary nowe, oryginalnie zapakowane, oryginalnie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Polski, z wyjątkiem Produktów oznaczonych jako używane lub powystawowe.

Składając Zamówienie Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem:

  1. Sklepu internetowego online: https://hurtowniainstalatora.pl

  2. poczty elektronicznej: biuro@hurtowniainstalatora.pl

  3. telefonu pod numerami: +48 787-787-419 (pon.-pt. w godz. 8.00 – 16.00) (opłaty zgodnie z taryfą operatora)

  4. oraz pisemnie w zakresie sprzedaży katalogowej, na adres: MATT REMAY GROUP Mateusz Twardosz, ul. Heweliusza 1, 30-726 Kraków, Polska.

Po złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia Sprzedający prześle automatyczną wiadomość e-mail, zawierającą informację o wyborze Produktów, ilości, cenie, sposobie wysyłki i danych adresowych w złożonym Zamówieniu oraz nr Zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty należności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego poprzez udostępniony system płatności.

§5

Ceny podane przy dostępnych akcesoriach w eSklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki, ale zawierają podatki i opłaty dodatkowe.

Sprzedający wystawia za sprzedane akcesoria paragon lub fakturę VAT.

Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności:

·       poprzez system płatności Przelewy24, udostępniany przez PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000034793, posiadająca numer NIP 779-236-98-87. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem Przelewy24 znajdują się na online: https://www.przelewy24.pl/regulamin

·       poprzez system płatności PayNow, udostępniany przez mBank S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-082 Warszawa, przy ulicy Senatorskiej 18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000025237, posiadająca numer NIP 526-021-50-88. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem Przelewy24 znajdują się na online: http://www.paynow.pl

·       przelew tradycyjny na konto Sprzedającego

  • płatność u Sprzedającego gotówką przy odbiorze osobistym.

Sprzedający prowadzi sprzedaży wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedający dostarcza Zamówienie za pośrednictwem:

·      kuriera DPD (DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 , spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:0000028368, NIP:526-020-41-10)

·      kuriera oraz paczkomatów InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:00000543759, NIP:679-310-80-59).

Klient ma również możliwość odbioru osobistego Zamówienia po wcześniejszym umówieniu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Towary z Oferty eSklepu posiadają gwarancję producenta, opisaną w dokumentach gwarancyjnych.

Sprzedający zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od kuriera Klient sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu Zamówienia.

Jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, Sprzedający powinien wykonać umowę zawartą na odległość (dostarczyć rzecz) najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy sprzedaży.

§6

Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży wobec konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumentów, oraz nie dotyczy usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie, jak również gdy towar jest oznaczony w sklepie jako "na zamówienie". Towar taki nie podlega zwrotowi, nie jest on w ciągłej sprzedaży i zamawiany tylko i wyłącznie dla danego klienta.  

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony Umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Klient powinien odesłać na własny koszt rzeczy na adres Sprzedającego. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu oraz nr konta do zwrotu. Sprzedający zamieszcza online dla Klientów wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania zwrotu Sprzedający dokona sprawdzenia Produktu. Sprzedający dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta w związku z Umową sprzedaży, niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem, jeżeli odstąpienie będzie skuteczne prawnie.

Prawo do zwrotu nie obejmuje np. umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z późn.zm[WN1] .).

§7

Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty Sklepu korzystając z gwarancji lub z tytułu niezgodności Produktów z umową.

Rękojmia wyłączona jest dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub za pomocą poczty elektronicznej jako skan. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego. Sprzedający zamieszcza online dla Klientów wzór formularza reklamacyjnego.

W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, na jego koszt na adres podany w Regulaminie.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta (konsumenta) rezultatu, można skorzystać np. z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację; postępowanie jest bezpłatne; wykaz Inspektoratów online: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym; postępowanie jest bezpłatne; wykaz sądów dostępny jest online: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596, z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub z internetowej platformy ODR dostępnej online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/"

§8

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu eSklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją osób trzecich. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania Siły wyższej, awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usług telekomunikacyjnych.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Klienta systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Klienta.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych PayPal i Dotpay.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia eSklepu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania eSklepu, ale z obowiązkiem uprzedniego powiadomienia Klientów.

Sprzedający ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do eSklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu eSklepu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność lub dobra osobiste Klientów i Sprzedającego.

Klient oświadcza bezwarunkowo, iż nie będzie używał Systemu informatycznego eSklepu albo żadnych treści tu umieszczonych i dostępnych do działań bezprawnych, nielegalnych, szkodliwych, oszukańczych lub innych niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym.

Zabronione jest używanie Systemu informatycznego eSklepu lub Konta Klienta do transmitowania lub przesyłania niechcianej informacji handlowej.

Treść Regulaminu zostaje opublikowana na stronie internetowej eSklepu.