KOMUNIKAT RODO

(o przetwarzaniu danych osobowych)

Uprzejmie informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę Mateusza Twardosz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATT REMAY GROUP Mateusz Twardosz zs. Jana Heweliusza 1, 30-726 Kraków, woj. małopolskie, NIP:6793020519, REGON:122975023 (Administratora) odbywa się zgodnie z prawem polskim, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym). Osoba, której dane dotyczą ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP), do niepodlegania profilowaniu.Przetwarzanie na potrzeby Administratora wymaga jednoznacznej i dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, lub wynika z potrzeby wykonania zawartych umów cywilnoprawnych, lub wynika z prawnie uzasadnionego interesu w przypadku działań marketingowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą lub umocowania w przepisie prawa oraz wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania, w celu zewnętrznej obsługi księgowej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator przetwarza dane osobowe współpracowników, dostawców oraz Kupujących. Przetwarzanie trwa do wykonania i rozliczenia transakcji, lub do upływu terminów związanych z ewidencjonowaniem, rachunkowością, wypełnienia obowiązków strony umów cywilnoprawnych, do zmiany celu przetwarzania. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji. Administrator  pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest wymagane celem złożenia i realizacji zamówienia oraz całkowicie dobrowolne w celu marketingu działalności Administratora. W przypadku działalności marketingowej Administratora może on stosować zewnętrzne narzędzia statystyczne i profilujące, oferowane przez: Google LLC i Facebook Inc. Kontakt drogą elektroniczną z Administratorem: biuro@hurtowniainstalatora.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

eSklepu "Hurtownia Instalatora"

Wersja: 1, aktualna od dnia: 25 listopada 2018r. 

 • Politykę prywatności wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  - L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.). Treść Polityki Prywatności należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualną treścią Regulaminu: https://hurtowniainstalatora.pl/informacje/regulamin-sklepu
 • Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Właściciela i jednocześnie Administratora Przedsiębiorcę Mateusza Twardosz, prowadzącego wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność gospodarczą pod firmą MATT REMAY GROUP Mateusz Twardosz zs. Jana Heweliusza 1, 30-726 Kraków, woj. małopolskie, NIP:6793020519, REGON:122975023
 • Właściciel respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych. Znaki towarowe zamieszczane są wyłącznie za zgodą dysponentów praw do nich.
 • Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu. 
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe): imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, nr konta bankowego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną zgodą osoby, której dane dotyczą lub dzięki zezwoleniu danemu przez prawo obowiązujące. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Właściciela.
 • Przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych i adresowych) Klientów jest obowiązkowe dla złożenia zamówienia, obsługi i realizacji transakcji, dla zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy oraz dobrowolne dla przesyłania informacji handlowej przez Administratora drogą elektroniczną (newsletter). Przekazanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży dla towarów prezentowanych w eSklepie. Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych odbywa się do chwili realizacji i rozliczenia umowy sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi, a nieobowiązkowych do odwołania zgody, lub zmiany celu przetwarzania.
 • Administrator zabezpiecza właściwymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym  z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą.
 • Klientowi, który przekazał Administratorowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), do niepodlegania profilowaniu.
 • Płatności w eSklepie są obsługiwane przez systemy zewnętrzne DotPay (Administrator: Dotpay Sp. z o.o.) lub PayPal (Administrator PayPal [Europe] S.à r.l. et Cie, S.C.A.). 
 • System informatyczny witryny eSklepu stosuje technologię cookies. Więcej: https://hurtowniainstalatora.pl/informacje/o-plikach-cookies Korzystając z witryny eSklepu Klient wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies  na używanym urządzeniu docelowym. 
 • Administrator używa Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC, jako Administratora,. Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 
 • Administrator używa również Facebook Ads. Oferowany przez Facebook Inc. , Polityka prywatności Facebook:https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ 
 • Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych
  z pracą eSklepu, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem informatycznym. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów. 
 • Witryna eSklepu zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony przez Facebook Inc. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia witryny eSklepu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Właściciel nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać. 
 • Partnerzy marketingowi Właściciela mogą wyświetlać reklamy na witrynie eSklepu, o ile spełniają wymagania dotyczące zgodnego z prawem krajowym i unijnym wyświetlania reklam.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone online, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian. 
 • Jeżeli Osoba, której dane dotyczą zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne
  z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną: biuro@hurtowniainstalatora.pl W razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.

©Marcin Matusewicz,prawnik 2018